Counselling

  • | 3 |
  • (3)
      Pojišťovna a odškodnění po chronickém subdurálním krvácení
   Miroslav Teplý

   Dobrý den, chtěl bych vědět, jestli postupuje pojišťovna správně, když mi nechce vyplatit odškodné po subdurálním chronickém krvácení. Dne 27.7.2012 (pravděpodobně) jsem se udeřil do hlavy. Nevěnoval jsem tomu žádnou pozornost, protože mě absolutně nic nebylo, ani boule či modřina. Asi po dvou týdnech mě téměř denně pobolívala hlava a bolest se stupňovala. Řešil jsem to léky a nepřikládal jsem tomu opět žádnou větší pozornost, protože jsem měl v minulosti problém se zády a spojoval jsem si to s nimi. Až dne 28.8.2013 jsem pro silné bolesti byl nucen navštívit obvodního lékaře, který mě vyšetřil a pouze předepsal aulin od bolesti. Následujícího dne jsem již začal upadat do bezvědomí a po převozu do nemocnice v Uh.Hradišti mi bylo uděláno CT vyšetření, kdy mi byl zjištěn subdurální hematom s okamžitým převozem do nemocnice ve Zlíně a následnou operací. I shospitalizací jsem byl na PN půl roku s docházením na kontroly k neurochirurgovi a CT vyšetření. Jelikož mám uzavřeno úrazové pojištění, ihned po ukončení PN jsem odeslal veškeré dokumenty i se zprávou, týkající se mého úrazu, pojišťovně. Odtud mi po měsíci byla zaslána zpráva, že "dle všeobecných pojistných podmínek pro soukromé pojištění osob čl.9 - práva a povinnosti pojistníka a pojištěného spojené se vznikem škodné události, odst. 1 písm. a) bez zbytečného odkladu vyhledat lékařskou pomoc a pokračovat v léčení až do jeho skončení." Z toho důvodu mi nenáleží pojistné plnění. Tzn. měl jsem dle likvidátorky jít hned po úderu k lékaři. Ihned jsem kontaktoval likvidátorku a ta mi řekla, že se musí řídit podmínkami a bylo znát, že vůbec neví o jakou diagnozu jde, jinak by musela vědět, že tento hematom se projeví až po několika týdnech či měsících. Připadá mi to postavené na hlavu, protože takto bychom museli k lékaři s kdejakým ťuknutím apod.
   Myslíte, že pojišťovna postupuje správně?
   Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

  •    Pojišťovna a odškodnění po chronickém subdurálním krvácení
   Miroslav Teplý

   Dobrý den, pane Teplý,

   kvůli technické chybě v systému se mi Váš dotaz zobrazil až nyní, ale již jsem ho předala spolupracující advokátce.
   Jakmile obdržím její odpověď, vložím ji sem.
   Děkuji Vám za projevenou důvěru a přeji hodně zdraví!

   --

   S pozdravem

   Dominika Linhartová
   sociální pracovník
   CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
   Křižíkova 75, 186 00 Praha 8
   E-mail: poradna@cerebrum2007.cz
   Telefon: 226 807 049, 773 540 589
   http://www.cerebrum2007.cz/
   http://www.poranenimozku.cz/

  •    Pojišťovna a odškodnění po chronickém subdurálním krvácení
   Miroslav Teplý

   Vážený pane Teplý,
   ze stručného popisu situace, bez znalosti bližších podrobností týkajících se dané věci lze stručně uvést, že pokud Vám pojišťovna odmítá vyplatit pojistné z úrazového pojištění s odůvodněním, že jste bez zbytečného odkladu nevyhledal lékařskou pomoc, nejeví se s ohledem na popsanou situaci a diagnosu subdurálního chronického hematomu postup pojišťovny jako správný, neboť pojem „bez zbytečného odkladu“ je třeba vykládat vzhledem k okolnostem každého jednotlivého případu – utrpěného úrazu, individuálně /není-li výklad pojmu podán v rámci pojistných podmínek/.
   Problematické se však jeví Vaše tvrzení o tom, ze dne 27. 7. 2012 jste se pravděpodobně udeřil do hlavy, neboť k výplatě pojistného plnění z úrazového pojištění je třeba, abyste jednoznačně prokázal, že k úrazu došlo, jakým způsobem a s jakými následky. Za úraz se přitom považuje neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Jednotlivé pojišťovny v rámci svých pojistných podmínek dále blíže vymezují pojem „úraz“, resp. co za úraz považováno není a kdy k výplatě pojistného nedochází. Konkrétní výluky úrazu si proto ověřte v pojistných podmínkách své pojišťovny.
   K úspěchu ve věci tak bude na Vás prokázat nejen, že k úrazu došlo, ale prokázat též příčinnou souvislost mezi tímto úrazem a následky na zdraví, které úraz zanechal, resp. pro které jste byl v pracovní neschopnosti. Nebude-li pojišťovna sporovat otázku vzniku úrazu a jeho následků, bude na Vás, k vyvrácení současného stanoviska pojišťovny, doložit, že s ohledem na charakter úrazu a jeho následků projevujících se s určitým časovým odstupem, jste odbornou lékařskou pomoc vyhledal bez zbytečného odkladu poté, co se následky úrazu projevily.

   JUDr. Zuzana Špitálská
   http://www.akspitalska.cz/

  • (2)
      Finanční příspěvek od zaměstnavatele
   Moderator

   Dobré odpoledne
   jsem v částečném invalidním důchodu a pečuji o manžela, který je po úrazu hlavy a páteře při pracovním úrazu ochrnutý. Manžel dostává příspěvek na péči 8.000,- Kč měsíčně. O manžela se starám sama od rána do večera každý den, bez mé pomoci se neobejde. Lze po zaměstnavateli nebo jeho pojišťovně ještě požadovat nějaký finanční příspěvek za tuto celodenní péči.

   Děkuji, S pozdravem Pavla

  •    Re:Finanční příspěvek od zaměstnavatele
   Moderator

   Vážená paní Pavlo,
   osoba celodenně pečující o svého blízkého, který je v důsledku např. pracovního úrazu těžce zdravotně postižený, má právo na náhradu za tuto péči a pomoc. Jedná-li se o poškození po pracovním úrazu, odškodňuje nárok přímo sám zaměstnavatel, nebo jej k odškodnění předá svému pojistiteli, u kterého je pojištěn pro případ odpovědnosti zaměstnavatelů při pracovním úraze nebo nemoci z povolání. Nárok za péči se vyčísluje dle časového rozsahu péče, který poškozený pro zranění objektivně vyžaduje, a který mu osoba pečující poskytuje. Při vyčíslení nároku je odečítán sociální příspěvek na péči, který poškozený pobírá, a k náhradě je uplatňována poskytovaná péče, jejíž úhradu sociální příspěvek nepokrývá. K vyčíslení tohoto nároku a jeho uplatnění doporučuji obrátit se na advokáta s praxí zaměřenou na náhradu škody na zdraví.

   JUDr. Zuzana Špitálská, advokátka v Praze

  • (2)
      Ztížení společenského uplatnění po více něž 5 lete
   Moderator

   Dobrý den,

   je možné žádat další odškodnění ztížení společenského uplatnění, případně jeho zvýšení u soudu, i s odstupem více než pět let od dopravní nehody, pokud dojde u poškozeného k vážným zdravotním komplikacím?

   Děkuji Petr

  •    Re:Ztížení společenského uplatnění po více něž 5 lete
   Moderator

   Vážený pane Petře,
   pokud dojede u poškozeného k následným komplikacím a zhoršení zdravotního stavu objektivně v souvislosti s původním úrazem, odškodňuje se i toto nastalé zhoršení zdravotního stavu, resp. s ním spojené zhoršení ztížení společenského uplatnění, a to bez ohledu na časový odstup od samotného původního úrazu, v případě, že toto zhoršení zdravotního stavu nebylo předpokládáno již v rámci odškodnění následků původního úrazu. Pokud bylo zdravotní komplikace třeba řešit operativně, odškodňuje se též náhrada za bolestné s tím související. Náhradu těchto nově vzniklých nároků je třeba u odpovědného subjektu či přímo u soudu uplatnit před uplynutím promlčecí doby, která činí dle povahy odpovědného subjektu 2 nebo 3 roky a počíná běžet od zhoršení ztížení společenského uplatnění či další vzniklé bolesti.

   JUDr. Zuzana Špitálská, advokátka v Praze 5


 • (24)Ostatní

;